Home » Automatyzacja procesów technologicznych z dofinansowaniem unijnym na Mazowszu

Automatyzacja procesów technologicznych z dofinansowaniem unijnym na Mazowszu

Zmiany procesów produkcyjnych, zakup maszyn i środków trwałych oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek mogą być przedmiotem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Dotacja skierowana jest na wsparcie aktywności inwestycyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Na rozbudowę przedsiębiorstwa, zwłaszcza związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.
 2. Realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną).
 3. Wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

 

Do wydatków kwalifikowalnych, mogą zostać zaliczone koszty:

 1. Zakup, wytworzenie maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.
 2. Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych.
 3. Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionej w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

 

fundusze dla mazowsza

 

Termin składania wniosków

 • pierwsza runda od 13 lipca 2021 r. do 19 lipca 2021 r.,

 • druga runda od 20 lipca 2021 r. do 26 lipca 2021 r.,

 • ewentualna trzecia i kolejne rundy tworzone będą w kolejnych siedmiodniowych odstępach czasowych.

Dopuszczalny poziom dofinansowania

 • Dofinansowanie projektów od 400 tys. zł do 4 mln zł

Ważne warunki

 • Przedsiębiorca musi wykazać, że w ramach projektu powstanie co najmniej jedno nowe miejsce pracy. Weryfikowane będzie, czy w wyniku realizacji projektu w przedsiębiorstwie wzrośnie zatrudnienie w stosunku do stanu zatrudnienia w dniu 31 marca 2021 r. o co najmniej jedno nowe miejsce pracy (jeden pełen etat EPC).

 • W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez Dofinansowanie unijne na Mazowszu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Więcej informacji na stronie Fundusze dla Mazowsza

 

Jeśli potrzebujesz konsultacji – napisz do nas: 


  * pola obowiązkowe